วันนี้ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมให้นำ “ข้อความ” ที่ท่านได้ร่างไว้สำหรับแจ้งให้พนักงานได้ทราบจุดประสงค์ของการฝึกอบรมของบริษัทฯ แต่ท่านได้ติงว่าข้อความนี้น่าจะจั่วหัวเรื่องให้ดูขลังหน่อยจะดีกว่ามั๊ย พี่ท่านหนึ่งก็เสนอว่าใช้ว่า “สาร” ซิน่าจะดูดี แต่พอมานึกดูว่าเคยเห็นคำนี้มีการเขียนกันหลายรูปแบบ แล้วถ้าจะเขียนให้ถูกต้องที่สุด จะต้องเขียนอย่างไรกันแน่ จึงต้องออกค้นหาความจริง จนได้คำตอบดังนี้
1. ค้นหาจาก พจนานุกรมออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า
สาสน, สาสน–, สาสน์, สาส์น [สาน, สาสะนะ–, สาดสะนะ–, สาด, สาน] น. คําสั่ง, คําสั่งสอน
สาสนธรรม ใช้กับ จดหมายของประมุขของประเทศหรือประมุขสงฆ์ที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
พระราชสาส์น ใช้กับจดหมายของพระมหากษัตริย์  เขียน เป็น พระราชสาสน หรือ พระราชสาสน์ ก็ได้
อักษรสาส์น ใช้กับ จดหมายของประธานาธิบดี เขียนเป็น อักษรสาสน หรือ อักษรสาสน์ ก็ได้
สมณสาสน์ ใช้กับจดหมายของสมเด็จพระสังฆราช และถ้าเป็นจดหมายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เรียกว่า พระสมณสาสน์. (ป.).
2. จากจดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔ [...]